Documentation
Linux-VServer
VServer installation Fedora Core 5